Van Kessel bouw Geldermalsen

Disclaimer & privacy

Algemeen

J.C. van Kessel Holding B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11055203, en de aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder JCVANKESSEL Bouw B.V., JCVANKESSEL Ontwikkeling B.V., JCVANKESSEL Vastgoed B.V., JCVANKESSEL Architectuur B.V., JCVANKESSEL Service & Onderhoud B.V., Entropal B.V., AVK Houtbouw B.V., SolarComfort B.V., SolarTek B.V. en Flier Installatiegroep B.V. (hierna tezamen: “JCVANKESSEL”) kunnen persoonsgegevens verwerken. Wilt u weten welke vennootschap van JCVANKESSEL verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact met ons op, dan zullen wij u informeren.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst.

Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens met derden. We doen er alles aan om ons daar zoveel mogelijk aan te houden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of omdat we een andere dienstverlener inzetten. Zo kunnen toezichthouders en de Belastingdienst op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Bovendien kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. En als u bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen u doen.

Soms moeten we op basis van een overeenkomst uw gegevens delen met een andere partij of organisatie uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast garanderen deze verwerkers dat zij zich aan de bestaande privacyregelgeving zullen houden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons bent geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Beveiligen

JCVANKESSEL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JCVANKESSEL maakt gebruik van een SSL verbinding om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Nieuwsbrieven, magazines en andere berichten

Wij sturen onze opdrachtgevers, leveranciers en andere relaties regelmatig nieuwsbrieven met daarin berichten over de laatste ontwikkelingen in de JCVANKESSEL Groep. Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken wij de naam en het e-mailadres van de personen aan wie wij deze berichten willen versturen. Wij versturen een nieuwsbrief of ander bericht aan personen van wie wij hier toestemming voor hebben gekregen. U kunt zich ook weer afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten.

Rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegeven te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JCVANKESSEL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met JCVANKESSEL via mail@jcvankessel.nl.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door JCVANKESSEL kunt u bij ons terecht. U kunt een e-mail sturen naar mail@jcvankessel.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

JCVANKESSEL Groep
Tielerweg 19
4191 NE Geldermalsen

+31 (0)345 57 15 63
mail@jcvankessel.nl

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of JCVANKESSEL de AVG naleeft. Indien u meent dat JCVANKESSEL zich niet aan de geldende privacywetgeving houdt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Over dit privacystatement

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up to date. JCVANKESSEL kan dit privacystatement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacystatement kunt u steeds terugvinden op jcvankessel.nl/disclaimer-privacy/. Dit privacystatement is het laatst gewijzigd op 14 april 2020.

Hier vindt u meer informatie over ons cookiestatement.